In het nieuws

Wetswijziging wsnp per 1 juli 2023

Termijn wsnp drastisch verkort

Per 1 juli 2023 gaat er veel veranderen voor de Wsnp. Hieronder hebben wij de veranderingen op een rij gezet:


  • Geen poging tot een minnelijke regeling nodig als aannemelijk is dat onvoldoende aflossingsmogelijkheden bij de schuldenaar of andere omstandigheden het onmogelijk maken om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen: artikel 285 lid 1c onderdeel f.;
  • De goede trouw termijn naar 3 jaar (was 5 jaar): artikel 288 lid 1, onderdeel b.;
  • De tienjaarstermijn (oud: artikel 288 lid 2 onderdeel d) vervalt;
  • Looptijd WSNP 18 maanden in plaats van 36 maanden: artikel 349a lid 1;
  • Bij toelating een langere termijn (dan 18 maanden) mogelijk, maar maximaal 3½ jaar: artikel 349a lid 1.;
  • Ingangsdatum WSNP: de dag van de uitspraak tot de toepassing WSNP of de dag waarop de eerste aflossing is gedaan in het kader van de buitengerechtelijke schuldregeling: artikel 349a lid 1.
  • Wijziging termijn WSNP tot ten hoogste 5 jaar als de schuldenaar niet aan al zijn uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen kan voldoen, of als de schuldenaar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een of meer uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen of als zich andere omstandigheden voordoen, die bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden bepaald: artikel 349a lid 2.


De wet (de wetswijziging) is van toepassing op WSNP-verzoeken waarop op 1 juli 2023 nog niet is beslist. Er is geen overgangsrecht met betrekking tot de duur van vóór 1 juli 2023. Dit betekent dat reeds voor lopende WSNP-trajecten (uitgesproken voor 1 juli 2023) de duur ongewijzigd blijft en niet voor verkorting in aanmerking komen op basis van de wetswijziging.