Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heeft u ondanks onze zorgvuldige wijze een klacht? Hierbij vindt u onze klachtenregeling.

Klachtenregeling SB Schuldsanering


Er zijn 2 aparte klachtenregelingen, welke hieronder worden uitgelegd. Daarnaast is er een toelichting van de klachtenregeling te raadplegen via www.bureauwsnp.nl/klacht.


1. Inhoudelijke klacht over uw schuldsanering;

2. Klacht over gedrag van de bewindvoerder.


Ad. 1: Inhoudelijke klachten.

  • Indien u een inhoudelijke klacht heeft over de behandeling van uw schuldsanering (te denken valt aan de berekening van het vrij te laten bedrag) kunt u de klacht per mail indienen bij uw bewindvoerder. Graag in het onderwerp vermelden dat het een klacht betreft, met een korte vermelding waarover.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een overzichtelijke onderbouwing.
  • Binnen een termijn van 4 weken ontvangt u een inhoudelijke reactie van SB schuldsanering.
  • Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zal een toelichting worden verstrekt.
  • Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal worden vermeld welke gevolgen hieraan verbonden zijn.

Is de klacht door SB Schuldsanering afgehandeld en bent u het eens met de uitkomst? Dan hoeft u niets meer te doen.


Is de klacht door SB Schuldsanering afgehandeld en bent u het niet eens met de uitkomst?

Dan dient u uw bewindvoerder hiervan op de hoogte te stellen en zal de klacht worden voorgelegd aan de rechter-commissaris welke in de betreffende zaak is benoemd.


Ad. 2: Klachten mbt gedrag bewindvoerder.

  • In 2013 is een gedragscode voor bewindvoerders vastgesteld. Van de bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven.
  • U kunt de gedragscode en aanverwante bepalingen vinden op de site www.bureauwsnp.nl
  • Op deze site staat aangegeven op welke wijze u een klacht in kunt dienen indien uw klacht betrekking heeft op het gedrag van uw bewindvoerder of 1 van de medewerkers van SB schuldsanering.


Is de klacht door SB schuldsanering afgehandeld en bent u het eens met de uitkomst? Dan hoeft u niets meer te doen.


Is de klacht door SB Schuldsanering afgehandeld en bent u het niet eens met de uitkomst?

Dan kunt u voor een klacht ten aanzien van het gedrag van de bewindvoerder gebruikmaken van de klachtenregeling van Bureau Wsnp:


Stuur het klachtenformulier en de afhandeling van SB Schuldsanering in bij Bureau Wsnp. Dit kan per e-mail via infowsnp@rvr.org of per post via:


Raad voor Rechtsbijstand
Afd. Bureau Wsnp
Postbus 2349
5202 CH ’s‑Hertogenbosch


Let op! U bent verplicht om eerst de klacht voor te leggen bij SB Schuldsanering. Doet u dit niet en dient u de klacht direct in bij Bureau Wsnp? Dan wordt uw klacht niet behandeld en wordt u terugverwezen naar de klachtenregeling van SB schuldsanering.