Privacystatement

Privacystatement

Wij zorgen goed voor uw data en zullen deze niet zonder overleg met u overdragen aan derden.

PRIVACY STATEMENT SB SCHULDSANERING 

SB schuldsanering respecteert de privacy van alle klanten. SB schuldsanering hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Hierbij handelen wij op een wijze die in overeenstemming is met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

SB schuldsanering is de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt, binnen de wettelijke kaders, de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. SB schuldsanering is gevestigd in Epe aan de diepenweg 5.  

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VAN U VERWERKT?

SB schuldsanering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons heeft verstrekt. Persoonsgegevens die SB schuldsanering kan verwerken zijn:
– voor- en achternaam;
– geslacht;

– geboortedatum;

– adresgegevens;

– telefoonnummer;

– e-mailadres;

– overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie en/of telefonische contacten;

– overige financiële en persoonlijke gegevens die vanwege de uitspraak Wsnp aan de bewindvoerder moeten worden verstrekt voor de uitvoering van goede schuldsaneringsregeling.

WAAROM VERWERKT SB SCHULDSANERING UW PERSOONSGEGEVENS?

SB schuldsanering stelt zich tot doel alleen die persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van uw persoonsgegevens:

– Om onze bewindvoering uit te kunnen voeren;

– Om u goed te kunnen informeren over de stand van zaken in uw dossier en uw financiën;

– Om contact te kunnen houden met derden inzake uw dossier ten behoeve van de goede uitvoering van bewind;

– Zodat u de mogelijkheid heeft in te loggen in ons online klantendossier voor actuele informatieverstrekking.

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

SB schuldsanering baseert de verwerking van persoonsgegevens minimaal op één van de volgende verwerkingsgronden:

– de expliciete toestemming van de betrokkene;

– de wettelijke verplichting;

– de uitvoering van een overeenkomst.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS?

U heeft een aantal rechten met de betrekking tot de persoonsgegevens die SB schuldsanering van u heeft. Deze rechten heeft u ook, wanneer u geen klant van ons bent. Deze rechten zullen hieronder kort worden toegelicht.

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens

U kunt opvragen welke gegevens er van u verwerkt worden en voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt.

U heeft het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht gegevens aan te vullen of te veranderen wanneer deze gegevens onjuist/onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing

U kunt vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens. Wanneer zich een rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voordoet, hoeft SB schuldsanering hier niet altijd aan te voldoen.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (recht op dataportabiliteit)

U kunt uw gegevens verstrekt krijgen in een vorm waarin u deze, mocht u wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

U heeft het recht op beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens

U heeft het recht SB schuldsanering te verzoeken om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw gegevens. Uw gegevens blijven dan opgeslagen, maar worden verder niet gebruikt. Dit recht kunt u inroepen in de volgende vier situaties: u bent van mening dat SB schuldsanering onjuiste gegevens van u heeft; u bent van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is; u bent van mening dat uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn; u heeft bezwaar gemaakt.

U heeft het recht op bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door SB schuldsanering.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact opnemen via info@sbschuldsanering.nl.

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk en binnen minimaal een maand antwoord. 

Deze rechten uitoefenen voor iemand anders is niet mogelijk. Ter verificatie vraagt SB schuldsanering in sommige gevallen daarom een kopie van uw legitimatiebewijs. Wilt u hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? 

HOE LANG BEWAART SB SCHULDSANERING UW GEGEVENS?

SB schuldsanering bewaart verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het bewind, de daarbij behorende bewaarplicht en gedurende een periode van 5 jaar daarna, tenzij de bewaartermijn van specifieke regelgeving langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

SB schuldsanering verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

– dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de schuldsaneringsregeling;

– dat wettelijk verplicht is;

– u hier opdracht voor heeft gegeven.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze websites of diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

WEBSITES VAN DERDEN 

Het SB schuldsanering Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die vanuit een link met onze website zijn verbonden. SB schuldsanering kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

SB schuldsanering neemt passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, vervalsing of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van beveiligde verbindingen.

COOKIE BELEID

Een cookie is een klein tekstbestand die, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon. De belangrijkste functie van een cookie is om u als bezoeker te herkennen. SB schuldsanering maakt gebruik van cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website. Daarnaast plaatsen wij cookies zodat de website goed en veilig werkt.

SB schuldsanering maakt gebruik van functionele en analytische cookies . Functionele cookies zorgen er onder andere voor dat u ingelogd kan blijven en dat uw, zoals locatie- en taalinstellingen, voorkeuren worden onthouden. Analytische cookies worden gebruikt om met uw hulp, door enkel analyseren, de website te verbeteren.

De functionele en analytische cookies maken geen of geringe inbreuk op uw privacy. Hierdoor is er op grond van de toepasselijke wetgeving geen toestemming vereist voor het gebruiken van de hiervoor genoemde cookies.

Ontvangt u liever helemaal geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht per e-mail sturen naar info@sbschuldsanering.nl. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

SB schuldsanering behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Wij raden u aan het statement regelmatig te controleren op wijzigingen.

Laatste update: 21 augustus 2020.